Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě e-booků (dále jen předmět koupě), kterou smluvní strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://abydetimelyradost.cz vyplněním a odesláním objednávky.

I.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba: Petra Janotová, Těšíkov 1170, 755 01 Vsetín, Česká Republika, tel. 605 144 813, petra@abydetimelyradost.cz, IČ: 05440173. Prodávající je zapsán v živnostenském rejstříku MěÚ Vsetín pod číslem ID RZP 139816488. V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

I.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka

II.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://abydetimelyradost.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://abydetimelyradost.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://abydetimelyradost.cz, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

III.1 Ve shrnutí objednávky najdete konečnou cenu předmětu koupě. Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách. Prodávající není plátcem DPH, cena je tak konečná.

III.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby

IV.1 Možnosti plateb:

 1. Bankovní převod na korunový účet prodávajícího 2301073317/2010. Variabilní symbol platby je číslo objednávky, to je automaticky kupujícímu odesláno emailem po dokončení objednávky. Po připsání částky na účet prodávajícího zašle prodávající kupujícímu zakoupený obsah a daňový doklad emailem. Doba od provedení platby po připsání částky na účet může trvat několik dní.
 2. Platební brána společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Ihned po úspěšném provedení platby je kupujícímu automaticky odeslán zakoupený obsah a daňový doklad emailem.

IV.2 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

IV.3 Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je vždy uveden na prodejní stránce daného předmětu koupě na webové adrese https://abydetimelyradost.cz), budou zaslány emailem spolu s předmětem koupě po uhrazení částky.

V. Odstoupení od smlouvy

V.1 Spotřebitel má dle zákona právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů a to ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení počíná běžet následující den po doručení předmětu koupě.

V.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího Petru Janotovou formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

V.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, stačí odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. (viz předchozí bod)

V.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud kupující odstoupí od této smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se obě strany nedohodnou na jiné formě předání peněz.

V.5 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 1. a) Oznámení o odstoupení od smlouvy
  b) Adresát (Petra Janotová, Těšíkov 1170, 755 01 Vsetín; petra@abydetimelyradost.cz)
  c) Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
  d) Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  e) Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
  f) Adresa spotřebitele/spotřebitelů
  g) Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
  h) Datum (*)

*Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

V.6 Odstoupení od smlouvy je možno provést elektronickou formou na emailu: petra@abydetimelyradost.cz nebo písemnou formou na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách (viz výše), vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu či písemné formy na adresu prodávajícího s odstoupením od smlouvy.

V.7 Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 7 dnů po obdržení objednávky;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany zákazníka.

VI. Reklamace

VI.1 Reklamace je možná v případě, že odkaz na stáhnutí e-booku, který přišel zákazníkovi e-mailem nefunguje, nebo pokud je e-book v e-mailu jako příloha a soubor nelze stáhnout, nebo je soubor poškozen. Reklamace je také možná v případě, že zákazníkovi od připsání platby prodávajícímu na účet nebyl doručen ve lhůtě 48 hodin žádný e-mail s odkazem nebo přílohou na stažení e-booku.

VI.2 Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na petra@abydetimelyradost.cz), pokud není spokojený se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, kupující má právo podat návrh na začátek alternativního řešení sporu subjektu. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánká 15, 120 00 Praha 2).

Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou kupujícímu k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.cz nebo www.coi.cz.

Spotřebitelské spory je též možno řešit on-line. V tomto případě lze využít platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VII. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou („rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci   o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

VIII. Odpovědnost

VIII.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

IX. Ochrana údajů

IX.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce (objednávce e-booku), jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

IX.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

IX.3 Na požádání kupujícího prodávající kupujícímu podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o kupujícím zaznamenané. Pokud by navzdory snahám prodávajícího o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je prodávající opraví.

IX.4 Možnost odhlášení: Prodávající chce údaje kupujícího použít k tomu, aby mohl kupujícího informovat o dalších produktech a službách, případně zjistit názor kupujícího na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud by kupující s nimi nesouhlasil, může to kdykoliv oznámit prodávajícímu, aby prodávající mohl údaje podle toho zablokovat.

IX.5 Podrobné informace o tom, jak zpracovávám a chráním osobní údaje najdete na stránce https://abydetimelyradost.cz/ochrana-osobnich-udaju

X. Závěrečná ustanovení

X.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

 1. Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce coi.cz. Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
 2. Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

X.2 Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://abydetimelyradost.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://abydetimelyradost.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

X.3 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Starší verze obchodních podmínek

Obchodní podmínky platné do 30. 10. 2016

Obchodní podmínky platné do 28.2.2017

Obchodní podmínky platné do 24.5.2018